VRAGEN

Voor al je vragen zijn we telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0412-630841 op maandag van 13:30 tot 17:00 uur, op dinsdag tot en met vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur.

BETALEN

Betalen via Ideal

Met iDEAL reken je vertrouwd, veilig en gemakkelijk je online aankopen af. Je kunt iDEAL gebruiken als je internetbankiert bij ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Knab, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers.

Je betaling wordt voor ons gefaciliteerd door onze betalingspartner Mollie.

Wat is Mollie?

Veilig betalen met Mollie. Mollie is een betaalsysteem ontworpen voor de elektronische handel. Wanneer je wilt betalen met iDEAL of je creditcard van Visa, Mastercard of Maestro, kies je voor dit systeem. Zodra je hebt aangegeven tot betaling middels iDEAL of Creditcard te willen overgaan, leidt de webshop je verder naar de website van Mollie. Mollie verzamelt alle nodige informatie en verwerkt de betalingsaanvraag. Na verificatie van de betaling brengt Mollie ons op de hoogte van je betaling en wordt je automatisch teruggeleid naar de webshop. 

VERZENDEN

Opera Men bezorgt of verstuurt haar pakketten vanuit Oss. Opera Men levert uitsluitend binnen Nederland.

We hebben de volgende regels opgesteld voor de verzendkosten. 

 • Gratis verzenden bij bestellingen boven de € 50,00.
 • Bij bestellingen onder de € 50,00 betaalt u € 4,95 verzendkosten
 • Bij bestellingen waarbij de totale korting 50% of meer is betaalt u € 4,95 verzendkosten
 • De verzendkosten voor retouren zijn voor eigen rekening
 • De verzendkosten worden automatisch berekend bij het afrekenen.

LEVERTIJD

We streven ernaar om bestellingen binnen 1 tot 5 werkdagen af te leveren. Wij houden je op de hoogte van je bestelling per mail.

AFHALEN

Opera Men biedt je ook de mogelijkheid om je bestelling op te halen in de winkel aan de Kerkstraat 1 in Oss. Het afhalen kun je aangeven bij het plaatsen van je bestelling. Je wordt gebeld als het pakketje in de winkel is. Bij het afhalen ontvang je de verzendkosten in de winkel contant retour.

RETOURNEREN

Na de ontvangstdatum van je aangekochte artikelen heb je 14 dagen de tijd je artikelen te retourneren, inclusief de factuur van je aankoop. Artikelen mogen gepast, maar niet gedragen worden. Prijskaartjes en labels mogen niet verwijderd zijn en moeten zich in originele staat aan het artikel bevinden.

Na ontvangst en controle van de retourzending ontvang je binnen 14 werkdagen het aankoopbedrag terug. Mochten er eventueel bezorgkosten betaald zijn dan ontvang je deze bij volledige retourzending terug. Let op: de retourkosten zijn altijd voor eigen rekening.

Het retouradres is: Opera Men – Kerkstraat 1 – 5341 BK – Oss

Wanneer je je retourzending terugbrengt naar onze winkel dien je ook de factuur van je aankoop mee te nemen. Na ontvangst wordt je retour via de webshop retourservice afgehandeld.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden webshop Opera Men

Versie juni 2020

Inhoudsopgave

Artikel 1.           Definities

Artikel 2.           Identiteit van de ondernemer

Artikel 3.           Toepasselijkheid

Artikel 4.           Het aanbod

Artikel 5.           De overeenkomst

Artikel 6.           Herroepingsrecht

Artikel 7.           Kosten in geval van herroeping

Artikel 8.           De prijs

Artikel 9.           Conformiteit en garantie

Artikel 10.         Levering en uitvoering

Artikel 11.         Betaling

Artikel 12.         Klachtenregeling

Artikel 13.         Geschillen

Artikel 1.    Definities

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige Raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die artikelen op afstand aan consumenten aanbied;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van artikelen, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2.    Identiteit van de ondernemer

Webshop Opera Men. Adres: Kerkstraat 1 5341 BK Oss. Telefoon: 0412-630841. Email: info@operamen.nl. KvK nummer: 16049266. Statutaire naam: Ali Baba Jeans Compagnie B.V. Contactpersoon: P.J.M. van Lieshout.

Artikel 3.    Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zijn op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4.    Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschied, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden artikelen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:  
  • De prijs inclusief belastingen;
  • De eventuele kosten van aflevering;
  • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst kan herstellen.

Artikel 5.    De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt de ondernemer voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het artikel aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepings-recht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 6.    Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van artikelen heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het artikel door de consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking. De consument zal het artikel in die mate uitpakken en passen voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het artikel wenst te behouden. Indien van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt, zal het artikel met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het artikel mag uitdrukkelijk niet gedragen of anderszins gebruikt zijn. Prijskaartjes en labels mogen niet verwijderd zijn en moeten zich in originele staat aan het artikel bevinden.
 3. Binnen de gestelde tijd van herroeping kan de consument het artikel retourneren door afgifte in de winkel aan de Kerkstraat 1 in Oss. Hierbij geldt dat de consument het artikel alleen kan omruilen voor een ander artikel of kan omzetten in een tegoedbon. In de winkel vindt geen restitutie plaats van de betaalde prijs.
 4. Artikelen uit een actie worden verrekend tegen de prijs welke geldt als niet aan de actievoorwaarden wordt voldaan. Bijvoorbeeld; 2e artikel halve prijs. Indien 1 artikel wordt geretourneerd dan wordt niet voldaan aan de actievoorwaarde. U ontvangt dan het verschil van het betaalde bedrag minus de verkoopprijs van het te houden artikel. 

Artikel 7.    Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien gebruik wordt gemaakt van de bijgeleverde retoursticker wordt € 4,95 ingehouden bij de terugbetaling.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na de terugzending, terugbetalen.

Artikel 8.    De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden artikelen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van verandering in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van artikelen genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9.    Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 10.   Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van artikelen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 4 werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 4 dagen nadat de consument de bestelling heeft geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Is de prijs van het aangeboden artikel boven € 50,-, dan vindt levering zonder kosten plaats. Wanneer het daarbij om afgeprijsde artikelen gaat (met een gemiddelde van meer dan 50%)  is de levering boven € 50,- niet kosteloos maar worden er verzendkosten in rekening gebracht.

Artikel 11.   Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, dient de consument na bevestiging van de aanvaarding (artikel 5 lid 2) de verschuldigde bedragen direct elektronische te betalen.
 2. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de betaling van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen uitvoering heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12.   Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 5 werkdagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillen regeling. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

Artikel 13.   Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.